GRANT/18

Przeprowadzenie badań mających na celu opracowanie prototypu urządzenia do przechowywania i automatycznej dystrybucji leku zgodnie z założeniami indywidualnej kuracji pacjenta wraz z aplikacją sterującą komunikującą się zdalnie

Cele i założenia projektu

 

Celem projektu było opracowanie prototypu urządzenia do przechowywania i automatycznej dystrybucji leków zgodnie z założeniami indywidualnej kuracji pacjenta wraz z aplikacją sterującą komunikującą się zdalnie z zaprojektowanym urządzeniem.

Polska jest społeczeństwem, które ma największy przyrost osób w wieku senioralnym w stosunku do całej populacji (prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy ministrze pracy i polityki społecznej). Według badań przeprowadzonych przez GUS, aż 52%  Polaków zmaga się z chorobami przewlekłymi lub innymi problemami zdrowotnymi (http://www.politykazdrowotna.com/8699,gus-co-drugi-polak-cierpi-na-choroby-przewlekle, z dn. 28.04.2016). Każda choroba przewlekła wymaga regularnego przyjmowania leków. Aby terapia była skuteczna i aby miała jak najmniej skutków ubocznych leki należy przyjmować regularnie o określonych porach. Zwykle dawkowanie nie ogranicza się tylko do jednego leku. Przykładowo w przypadku leków na obniżenie ciśnienia w 80% przypadków stosuje się 2 lub 3 medykamenty działające na różne mechanizmy powstawania tego schorzenia. Wymaga to od pacjenta pełnej dyscypliny a w przypadku osób starszych i niedołężnych znacznego zaangażowania osób trzecich w opiekę, planowanie i kontrolę leczenia (przyjęcia leków).

Celem naszego projektu było więc stworzenie prototypu urządzenia wraz z oprogramowaniem (aplikacjami) służącego do odmierzania doz leków o określonych porach, według ordynacji lekarskiej. Urządzenie ma pomóc pacjentowi i jego rodzinie (opiekunom) w kontroli dawkowania leków oraz kontroli ich przyjęcia i ewentualnie powiadamiania rodziny (opiekunów) o wykonaniu działania.

Projekt ma na celu stworzenie rozwiązania ułatwiającego i poprawiającego proces leczenia pacjenta, szczególnie przewlekle chorego lub/i starszego gdzie długotrwałe leczenie znacznie zmniejsza komfort życia.

Projekt współfinansowany ze środków programu „Grant na badania i innowacje”.
Wartość projektu: 123.000 PLN
Kwota wsparcia: 75.000 PLN
Wkład własny: 48.000 PLN