Select Page

Realizacja prorozwojowej usługi doradczej

 

„Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa Centi Łukasz Wądołkowski poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej -Analiza ryzyka wdrożenia innowacji produktowej” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0249/20-00 zawartą dnia 30.10.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest rozwój firmy Centi Łukasz Wądołkowski poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej polegającej na przygotowaniu analizy ryzyka wdrożenia innowacji produktowej.

 

Wartość projektu  61 500,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  42 500,00 PLN