Select Page

 

Zapytanie 138/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-06-18

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-06-18

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: CENTI Łukasz Wądołkowski

Adres: ul. Dolna 23, Klepacze,15-641- Białystok

NIP: 542-221-50-56

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu prototypu uniwersalnej szafki schowkowej przygotowanej do wyposażenia w czytnik kart zbliżeniowych i zamki elektromagnetyczne umożliwiające dostęp do zawartości tylko przez posiadaczy indywidualnej karty zbliżeniowej. W ramach usługi badawczo-rozwojowej konieczne jest opracowanie rozwiązania, którego późniejsze zastosowanie przyczyni się do innowacji produktowej w przedsiębiorstwie.

Wymagania funkcjonalne dotyczące prototypu:
• szafka powinna być wykonana zgodnie z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówkach szkolnych, tj. Materiały bezpieczne dla dzieci, zaokrąglone rogi itp.
• zaprojektowanie szafki posiadającej 20 schowków w jednym module
• wymiary schowka umożliwiające przechowywanie podręczników w rozmiarze co najmniej A4 zarówno w pionie jak i poziomie
• zapewnienie wentylacji schowka poprzez wykonanie wywietrzników w drzwiczkach
• wykonanie osłony przewodów i zamka elektromagnetycznego uniemożliwiającego dostęp dla dzieci bez specjalistycznych narzędzi
• opracowanie sposobu montażu zamka elektromagnetycznego i czytnika kart zbliżeniowych
• wykonanie przepustów kablowych celem jak najłatwiejszego montażu przewodów zasilających i sygnałowych
• opracowanie sposobu awaryjnego otwierania schowka w przypadku awarii elektrozamka bądź systemu
• opracowanie sposobu oznaczenia, etykietowania poszczególnych schowków
• materiały z których szafka będzie wykonana powinny być możliwie przyjazne środowisku i pasujące do estetyki szkoły
• możliwość dostosowania ilości schowków w jednym module, tak aby możliwym stało się dostosowanie do specyfiki danej placówki i użytkowników (długość korytarza lub sali, wysokość użytkowników), np. możliwość zmiany modułu 20-schowkowego z modelu 4×5 na 5×4 przy zmniejszonej wysokości ale większej długości.
• optymalizacja kosztów produkcji z uwzględnieniem stosowanych materiałów, sposobu ich obróbki, transportu i montażu u klienta
• opracowanie możliwie prostego sposóbu montażu realizowanego na miejscu w placówce
• optymaliacja kosztów utrzymania w taki sposób aby dobrane materiały i sposób montażu minimalizował zgłoszenia serwisowe w takcie trwania okresu gwarancyjnego

Wykonanie prototypu odbędzie się na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji wypracowanej w trakcie prac badawczych. Prototyp powinien zostać przetestowany w oparciu o wszystkie wskazane przez Zamawiającego warunki funkcjonalne. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w testach. Wynikiem przeprowadzonych testów musi być dokonanie przez Wykonawcę stosownych poprawek i udoskonaleń badanego prototypu.

Prototyp powinien posiadać funkcjonalności przedstawione przez Zamawiającego oraz muszą w nim być uwzględnione wszystkie uwagi, jakie zespół Wykonawcy oraz Zamawiający uznają za istotne. W trakcie badań Wykonawca powinien zaproponować przynajmniej 2 warianty rozwiązania. Z zaproponowanych wariantów Zamawiający wybierze jedno rozwiązanie, na podstawie którego zostanie wykonany ostateczny prototyp.

Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być:
• raport zawierający wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy,
• prototyp,
• dokumentacja zastosowanych rozwiązań w postaci określonych parametrów technicznych zastosowanych w prototypie.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 73110000-6 Usługi badawcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

1. Cena ofertowa – waga kryterium 80%
2. Termin wykonania – waga kryterium 20%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Sposób punktowego obliczania ofert:
Ostateczna liczba punktów będzie liczona na podstawie wzoru P=Pc+Pt, gdzie:
P – ostateczna liczba punktów ocenianej oferty
Pc – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa
Pt – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium termin wykonania
1) Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru:
Pc=(Cn/Co)x 80 pkt
Pc – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa
Cn – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów w tym kryterium.
2) Liczba punktów w kryterium termin wykonania będzie liczona według wzoru.
Pt – termin wykonania powyżej 90 dni kalendarzowych – 0 pkt
Pt – termin wykonania od 81 do 90 dni kalendarzowych – 5 pkt
Pt – termin wykonania od 71 do 80 dni kalendarzowych – 10 pkt
Pt – termin wykonania od 61 do 70 dni kalendarzowych – 15 pkt
Pt – termin wykonania poniżej 60 dni kalendarzowych – 20 pkt
Wartość punktowa w zakresie kryterium termin wykonania przyznana zostanie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym

Termin składania ofert:

Termin składania ofert
do 30 czerwca 2019 roku do godziny 9.30

Ofertę można złożyć tradycyjnie lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@pcdoctor.pl

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia

Termin realizacji umowy:

Termin realizacji umowy – zgodny z terminem zaproponowanym w złożonej ofercie. Wybór oferty i realizacja przedmiotu umowy Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamawiający zobowiązuje Oferenta do złożenia oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Mateusz Wądołkowski

Email: mw@pcdoctor.pl

Telefon: +48 602 761 300

Formularz do pobrania w formacie DOCX